Commit 06671a75 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-9.cs.md

parent da96d6ca
Pipeline #331 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 36 seconds
---
title: "Edit expense category text"
title: "Upravit nákladové kategorie"
# date: 2019-04-27T13:49:38+02:00
weight: 18
pre: "<b>9.</b> "
---
The purpose of expense categories are to structure the monetary expenses logically according to budget terms such as labor, administration, tools, insurance, etc.
Nákladové kategorie mají za cíl strukturovat peněžní výdaje podle jednoltivých oblastí jako je práce, administrace, nářadí, pojištění, atd.
One of the goals of the solidbase app is to help communicate the budget of your CSA to your members. With this goal in mind, the expense category texts have been implemented to allow to directly display a description for the expense categories when looking at the budget. For training SFS coordinators on budget building these texts can also be used for explaining whch expenses belong to which category.
Jedním ze záměrů aplikace solidbase je lepší komunikace rozpočetu členům vaší KPZ. S vědomím tohoto záměru byly připraveny vysvětlujíc texty, které umožňují přímé zobrazení popisu nákladové kategorie při prohlížení rozpočtu. Pro školení koordinátorů KPZ či jiných skupin tyto texty pomáhají také objasnit, jaké náklady spadají do jaké činnosti.
The texts are displayed on the detailed view of one expense category. I.e: if you are on the overview level, where you see the pie chart in the centre and the list of all expense categories below:
Texty jsou zobrazeny při detailním zobrazení nákladové kategorie. Tedy, pokud máte zobrazen celkový rozpočet, kde vidíte koláčový graf ve středu a seznam nákladových kategorí pod ním:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_1.jpg)
Then you can click on one row of the table to get to the respective detailed overview of the expense category.
(If you hover over the rows, you will get notified that it is possible to click on one row to focus. ![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_2.jpg))
Po té můžete kliknout na některou z nákladových kategorií a dostatnete se do podrobného přehledu kategorie. ![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_2.jpg))
In the detailed overview, you see the pie chart on the left side and the text on the right side:
V detailním zobrazení uvidíte koláčový graf na levé straně a popis kategorie vpravo:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_3.jpg)
There are example texts provided and a set of example expense categories that you can amend and extend to your needs.
V aplikaci jsou připraveny vzorové texty a nákladové kategorie, které můžete upravit či rozšířit dle vašich potřeb.
{{% notice warning %}}
Currently: The example texts, once edited and categories deleted, can only be reset to the example texts as a set. I.e. as soon as you make modifications, the categories and texts are stored on your own account. To reload the example texts and categories, you would need to delete all your categories.
Aktuální: Jakmile upravíte vzorové texty či smažete kategorie, je možné je vložit do rozpočtů pouze všechny najedou, tj. jakmile uděláte nějaké změny, kategorie a texty jsou uloženy ve vašem účtě. Abyste se vrátili k zobrazení vzorových textů a kategorií budete muset smazat všechny vámi vytvoření kategorie.
{{% /notice %}}
Now we are getting to the actual exercise! In order to edit the texts, click on "Configuration" in the upper left corner
Pro úpravu textů klikněte na "Nastavení" v horní liště
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_4.jpg)
You might need to scroll down to see the expense category configuration:
Sjeďte dolů až tam, kde je nastavení nákladových kategorií:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_9_5.jpg)
Now choose the cateogory "labor", choose your locale (your language) and then edit the text. Finally click *Save*.
You may find that in your language, the category texts are not displayed. The reason you can see in the expense category configuration. If for a certain locale the text is empty, then there is no text displayed.
Nyní můžete zvolit kategorii, např. "labor", zvolit váš jazyk a editovat text. Nakonec klikněte na *Uložit*.
## Changing the default texts
The default texts that are loaded for a new user or when all are deleted (as explained in the warning section) can be changed by users that have special priviledges. These can only be set by the author(s). Please contact [me](mailto:solidbase@solidarische-landwirtschaft.org) if you want to be granted *Super Admin Priviledges*.
## Změna výchozích textů
Výchozí texty, které budou zobrazeny novým uživatelům, nebo texty které se zobrazí v případě že smažete všechny kategorie (viz sekce upozornění výše) lze měnit pouze uživateli se zvláštními právy. Tato práva mohou udělit pouze tvůrci aplikace. Pokud chcete *Práva Super Admina*, prosím kontaktujte [mne](mailto:solidbase@solidarische-landwirtschaft.org).
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment