Commit 118d59be authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-7.cs.md

parent 3a508d36
Pipeline #329 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 9 seconds
---
title: "Move expense to another activity"
title: "Přesunout výdaj do jiné aktivity"
# date: 2019-04-27T13:49:38+02:00
weight: 17
pre: "<b>7.</b> "
---
Create another activity with the following properties:
Vytvořte jinou činnost v následujícími vlastnostmi:
- Name: Gärtnerei
- Set associated activity to: CSA
- Název: Gärtnerei
- Činnost, s níž je spojena: CSA
The overview of the CSA activity (the highes activity) will show like this:
Přehled činnosti CSA (činnost nejvyšší úrovně) se zobrazní následujícím způsobem:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_1.jpg)
Now focus activity “Ackerbau“ by clicking on the green link "Ackerbau" ![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_2.jpg)
Nyní klikněte na činnost “Ackerbau“ a zobrazí se její podrobnosti ![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_2.jpg)
Click on the row of the expense category that contains the expense we want to move. Like `labor`.
Klikněte na řádek nákladové kategorie, která obsahuje náklad, který chcete přesunout. Například `práce`.
The detailed view looks like the following:
Podrobné zobrazení bude vypadat následovně:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_3.jpg)
Click on „Edit expense
Klikněte na „Upravit náklad
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_4.jpg)
Now select another activity from the dropdown list in „Set associated activity to“
Nyní z rolovacího menu "Zvolte činnost, do níž náklad spadá" zvolte jinou činnost.
Click save. Then you will see that the expense was deleted from the activity "Ackerbau":
Kliněte na uložit. Nyní uvidíte, že náklady zmizel z aktivity "Ackerbau":
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_5.jpg)
and added to the activity "Gärtnerei"
a byl přidán do aktivity "Gärtnerei"
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_7_6.jpg)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment