Commit 3a508d36 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-6.cs.md

parent 97c9efd0
Pipeline #328 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 20 seconds
---
title: "Allocate expenses to months"
title: "Rozdělení výdajů do jednotlivých měsíců"
date: 2019-04-27T13:49:38+02:00
weight: 16
pre: "<b>6.</b> "
---
Now we want to try to create an expense which is not evenly distributed over the year.
Nyní chceme zkusti vytvořit výdaj, který není rovnoměrně rozdělen do celého roku.
We do so by clicking on "Add expense" like in Exercise 5.
Nejprve klikněte na "Přidat výdaj" jako ve cvičení 5.
The dialog opens:
Otevře se dialogové okno:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_6_1.jpg)
Now click on `monthly values`
Nyní klikněte na `měsíční hodnoty`
The dialog changes like:
Dialogové okno se změní takto:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_6_2.jpg)
Now enter these dates:
Nyní vložte následující údaje:
- Select category: soil fertility improvement
- Name: manure
- September: 390
- Set associated activity to: Ackerbau
- Zvolit nákladovou kategorii: péče o půdu
- Název: hnůj
- září: 390
- Zvolit činnost do které výdaj spadá: Ackerbau
Klick on `save`
Klikněte na `uložit`
Now click into the detailed view of the category "soil fertility improvement" by clicking on the respective row:
Nyní klikněte na řádek "Péče o půdu" pro zobrazení detailů této kategorie:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_6_3.jpg)
{{% notice tip %}}
You can see the changes when the monthly view is enabled
Změny uvidíte, pokud přepnete na měsíční zobrazení.
{{% /notice %}}
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_6_4.jpg)
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment