Commit 3cb278a6 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-3.cs.md

parent cc2fb3fc
Pipeline #324 waiting for manual action with stages
in 7 minutes and 39 seconds
......@@ -5,34 +5,34 @@ weight: 13
pre: "<b>3.</b> "
---
Click on
Klikněte na
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_1.jpg)
at the lower end of the screen.
v dolním rohu obrazovky.
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_2.jpg)
Click on *OK*, the following pop-up appears:
Klikněte na *OK*, objeví se následující vyskakovací okno:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_2a.jpg)
Click on *OK* if you want to save changes you've made recently.
Klikněte na *OK*, chcete li uložit nedávné změny.
Now a pop up windows appears that encourages you to enter the meta data of your budget:
Nyní se objeví okno, které vás vyzývá vložit metadata vašeho rozpočtu:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_3.jpg)
You can set a **name**, choose the **year** and the **currency** and set the **number of members**. The budgeted amount will be devided by the number of members to get an idea of a possible individual contribution
Můžete nastavit **název**, zvolit **rok** a **měnu** a nastavit **počet členů**. Celková částka bude rozdělena počtem členů, abyste získali představu potřebného členského příspěvku.
You can also make your budget **private**. If not set to private, everyone can view your budget using the link that is printed at the bottom of the chart display (*Right-click -> copy to clipboard* to get a shareable version). If set to private it is copied to the private section of your Solid POD and only yu can access it. As this app is for outward communication of the budget the default mode is public.
Váš rozpočet můžete také skrýt ostatním přepnutím tlačítka **private**. Pokud tak neučiníte mohou váš rozpočet vidět všichni uživatelé aplikace prostřednictvím odkazu, který je zobrazen na spodní části obrazovky rozpočtu (Pro sdílení *kliknte pravým tlačítme na odka za zvolte kopírovat odkaz*). Pokud je rozpočet soukromý máte k němu přístup pouze vy. Protože je tato aplikace určena k prezentaci rozpočtů je výchozí nastavení veřejné. .
You can choose to use **decimals** for you amounts. If enabled, all numeric input boxes will allow to input two digits after the decimal point. The result of the calculation of the average share amount will be displayed with an precision of two decimal places anyway.
Pro vaše částky můžete používat **desetinná místa**. Pokud je aktivujete, všechny číselné hodnoty umožní vkládat až dvě číslovky za desetinou čárkou. Výsledkem výpočtu je průměrná cena podílu, která bude zobrazena s přesností na dvě desetinná místa vždy.
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_4.jpg)
Click *Save*!
Klikněte *Uložit*!
You can always change these settings by clicking "Edit budget"
Toto nastavení můžete vždy změnit kliknutím na "Upravit rozpočet"
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_3_5.jpg)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment