Commit 59f7f4b3 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-1.cs.md

parent 7f844463
Pipeline #433 waiting for manual action with stages
in 2 minutes and 57 seconds
---
title: "Add new member"
title: "Přidat člena"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 11
pre: "<b>1.</b> "
---
Go to the overview of all participants/members via the menue item Member - > Members
Přejděte na přehled všech členů prostřednictvím položky menu Člen - > Členové
![](/images/openolitor/task1_cz_1.jpg)
Push the button "Create member"
Stiskněte tlačítko "Přidat člena"
![](/images/openolitor/task1_cz_2.jpg)
A detailed view opens.
All fields with a red border are mandatory fields. The button "Create member" remains inactive until all mandatory fields have been filled out.
Otevře se podrobné zobrazení.
Všechna pole s červeným okrajem jsou povinná. Tlačítko "Přidat člena" zůstává neaktivní dokud nebou vyplněna všechna povinná pole.
{{% notice tip %}}
Fill out the details of the contact details and the member details (address) first before pushing the button "Create member". This allows to copy information (address and name) over to the tap "Payment details".
Vyplňte nejprve podrobnosti kontaktu a členské podrobnosti (adresa) předtím než stisknete "Přidat člena". To vám umožní kopírovat informace (adresu a jméno) do položky "Platební detaily".
{{% /notice %}}
![](/images/openolitor/task1_cz_3.jpg)
New fields will appear on the member detail overview after the member was saved the first time. The new fields are: "Tasks", "Subscriptions", "Invoices". We are going to add a Subscription share to the member in the section "Subscriptions" as follows:
Po prvním uložení se objeví další detaily. Nová pole jsou: "Úkoly", "Podíly", "Faktury". Nyní přidáme členovi podíl v sekci "Podíly" a to následovně:
{{% notice note %}}
A member can have more than one contact person. For example families or friends, who share a subscription. They act as one member with one address but can have multiple contact persons.
Člen může disponovat více než jednou kontaktní osobou, například rodiny či přátelé, kteří se o podíl dělí. V systému jsou zavedeni jako jeden člen, ale mohou mít více kontaktních osob.
{{% /notice %}}
![](/images/openolitor/task1_cz_4.jpg)
To add a subscription share to the member push "new subscription".
K přidání podílu členovi stiskněte "nový podíl".
![](/images/openolitor/task1_cz_5.jpg)
On the right side of your display you will be guided through a selectino process. First chose the subscription type, then the distribution (e.g. the day) and then the type of distribution (e.g. which depot) and finally a start date.
Na pravé straně obrazovky najdete průvodce tímto procesem. Nejprve zvolte druh podílu, po té distribuci (např. den) a následně místo (např. do kterého výdejního místa) a nakonec počáteční datum.
{{% notice note %}}
If you want to start the delivery on the day of the start day that you just selected, please select one day in advance.
Pokud chcete zahájit dodávky v počáteční datum, prosím zvolte jako počáteční den předem.
{{% /notice %}}
Click on "create subscription" and the subscription will appear in the overview of the member:
Klikněte na "vytvořit podíl" a podíl se objeví v přehledu členského profilu:
![](/images/openolitor/task1_cz_6.jpg)
If you click on the subscription number (marked in yellow on the picture below), the subscription details will open and allows for edits such as deleting, modify the balance, modify the tpye of distribution, create an invoice manually.
Pokud kliknete na číslo pdílu (označené žlutě na obrázku níže), objeví se detaily podílu a umožní se úpravy jako mazání, úpravy konta či druhu distribuce případně manuálního vytvoření faktury.
![](/images/openolitor/task1_cz_7.jpg)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment