Commit 6cb382b6 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-7.cs.md

parent 9d0696f7
Pipeline #472 canceled with stages
---
title: "Email an alle Mitglieder einer Abholstelle schreiben"
title: "Napsat email všem podílníkům na jednom výdejním místě"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 17
pre: "<b>7.</b> "
---
Go to the menu item Settings -> Depots
Gehe zu Einstellungen -> Abholstationen
Přejděte na nastavení -> Výdejní místa
![](/images/openolitor/task7_cz_1.jpg)
Choose one of the depots by ticking the checkbox. Choose from the menue the action "Send email to members"
Zvolte jedno výdjení místo zaškrtnutím okénka. Zvolte si z menu co chcete udělat "Odeslání emailu zákazníkům"
![](/images/openolitor/task7_cz_2.jpg)
A new window of your external mail client opens including all e-mail addresses of members that pick up from the selected depot.
Otevře se okno externího mailvého klienta se všemi adresami podílníků na daném výdejím místě.
{{% notice note %}}
There is also the option to send e-mails directly from the OpenOlitor system rather than using an external mail client (e.g. Thunderbird, Outlook, etc.). You can find this option under the menue item "E-mail formular".
Existuje možnost poslat emaily také přímo z systému Open Olitor spíše než z externího mailového klienta, tuto možnost najdete pod tlačítkem E-mailový formulář.
{{% /notice %}}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment