Commit 933e78e5 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-8.cs.md

parent 6cb382b6
Pipeline #473 passed with stages
---
title: "Create work opportunity"
title: "Vytvořit nabídku práce"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 18
pre: "<b>8.</b> "
---
Go to the menu item Participation -> work opportunities
Přejděte na Spolupráce -> Nabídka práce
![](/images/openolitor/task8_cz_1.jpg)
Click on "Create work opportunity". The following detailed view opens:
Klikněte na "Vytvořit nabídku práce" objeví se následující detaily
![](/images/openolitor/task8_cz_2.jpg)
Fill in the information as follows:
Vyplňte požadované údaje.
- Title: Weeding
- Citiy: Witzenhausen
- Start: 01.06.2019, 8:00
- End: 01.06.2019, 12:00
Click "Create work opportunity".
A new option appears in the basic data under "Actions". It is possible to multiply the event if this work opportunity is recurring.
Klikněte na "Vytvořit nabídku práce".
Objeví se nové tlačítko na řádku "Činnosti", kterým je možné znásobit akci, pokud je nabídka práce opakující.
![](/images/openolitor/task8_cz_3.jpg)
Click on "+Multiply" and the following view opens:
Klikněte na vynásobit a otevře se následující:
![](/images/openolitor/task8_cz_4.jpg)
Choose a weekly frequency and an end date and click "Create work opportunity".
Zvolte týdenní četnost a koncové datum a klikněte na "Vytvořit nabídku práce".
Go back to the overview of work opportunities:
Vraťe se do přehledu nabíde:
![](/images/openolitor/task8_cz_5.jpg)
Die Angebote sind erst dann im Mitgliederportal zu sehen, wenn sie freigeschaltet wurden. Klicke dazu auf ein Arbeitsangebot hinein und wähle „Freischalten“.
Nabídka se na členském portále zobrazí teprve tehdy až kliknete na "Publikovat".
![](/images/openolitor/task8_cz_6.jpg)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment