Commit 97c9efd0 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-5.cs.md

parent 9bbda2bd
Pipeline #327 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 18 seconds
---
title: "Add expenses in category labor"
title: "Přidání nákladů do činnosti"
# date: 2019-04-27T13:49:38+02:00
weight: 15
pre: "<b>5.</b> "
---
Click on `add expenses`
Klikněte na `Přidat výdaj`
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_5_1.jpg)
The following modal opens:
Otevře se následující:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_5_2.jpg)
Enter the following values:
Zadejte tyto hodnoty:
- Select category : labor
- Name: freelancer B
- Amount: 35 000
- Set associated activity to: Ackerbau
- Zvolte kategorii: Práce
- Jméno: jméno zaměstnance
- Částka: roční náklady na zaměstnance
- Připojit k činnosti: Ackerbau
The last point "set associated activity to" selects the activity on which you want to create this expense. The default setting when the dialog opens will be the activty you had focused when clicking the button.
Poslední bod "připojit k činnosti" zvolí činnost, která má zahrnovat tento výdaj. Ve výchozím nastavení bude zvolena činnost v níž jste byli při kliknutí na "Přidat výdaj".
And click on `Add`.
A klikněte na `Přidat`.
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_5_3.jpg)
If you hover over the category labor, it is possible to click on it to get the more detailed view.
Pokud najedete kurzorem na kategorii Práce, můžete na ni kliknout a získat podrobnější zobrazení.
Click on the row and you will go to the following detailed view:
Klikněte na řádek a přejdete na následující podrobné zobrazení:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_5_4.jpg)
On the detailed view you can see your newly created expense and edit it if required.
V podrobném zobrazení můžete vidět nově vytvořené výdaje a případně je upravovat.
The categories like "labor" are defined on another level and it is possible to add an information text about them. These texts are displayed in the detailed view on the right side below the heading "About expense category ..."
Clicking on the "Overview" button leads back to the overview of all categories on this activity level.
Furthermore, it is possible to switch the view from annual to monthly by using the toggle "annual view".
Kategorie jako je "Práce" jsou nastavovány na jiné úrovni správy a lze jim přidávat vysvětlující texty. Tyto texty se zobrazují v podrobnějším výpisu kategorií na pravé straně pod nadpisem "O výdajové kategorii"
Po kliknutí na tlačítko "Zpět na celkový rozpočet" se dostanete na přehled všech kategoií dané činnosti.
Navíc, je možné přepínat mezi ročním a měsíčním zobrazením výdajů použitím tlačítka přepnutí roční/měsíční náhled.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment