Commit 9bbda2bd authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-4.cs.md

parent 110f37f7
Pipeline #326 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 42 seconds
......@@ -20,12 +20,12 @@ Pojmenujte činnost a přiraďte ji nadřazenou kategorii.
Kliněte na “Přidat”.
Nyní se the new activity appears at the bottom of the page:
Nyní se nová činnost objevína konci stránky:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_4_3.jpg)
click on the green link to go to this subactivity:
klikněte na zelený odkaz abyste se dostali do této činnosti nižší úrovně:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_4_4.jpg)
Now we want to add expenses to this activity.
Nyní můžeme přidávat náklady do této činnosti.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment