Commit 9d0696f7 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-6.cs.md

parent aa1266d7
Pipeline #471 canceled with stages
---
title: "Generate monthly invoice including SEPA XML export file"
title: "Vytovřit měsíční doklady"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 16
pre: "<b>6.</b> "
---
Go to menu item Member -> Members
Přejděte do položky Podílník -> Podílníci
![](/images/openolitor/task6_cz_1.jpg)
Filter by type and choose all that have "monthly payment" .
Vyfiltrujte podle typu a zvolte všechny s "měsíční platbou" .
![](/images/openolitor/task6_cz_2.jpg)
Select all filtered members by clicking the checkbox and click "Show subscriptions"
Zvolte všechny vybrané členy kliknutím na zaškrtávací okénko a kliknutím na "Zobrazit seznam odběrů"
![](/images/openolitor/task6_cz_3.jpg)
This enables you to get a filtered view of the subscriptions. Showing only those subscriptions of members who pay monthly.
To umožní získat filtrované zobrazení odběrů. Které ukáže pouze podílníky, kteří platí měsíčně. his enables you to get a filtered view of the subscriptions. Showing only those subscriptions of members who pay monthly.
![](/images/openolitor/task6_cz_4.jpg)
For each of these subscriptions we can generate a monthly invoice. The document can be send (pyhsically or via email) or just used as an open item to track payments.
Pro každý z těchto odběrů můžeme vygenerovat měsíční doklady. Dokumenty mohou být poslány tištěné či mailem nebo použity jako otevřená položka pro sledování plateb.
From the filtered view, choose subscriptions that are active. Now click "Create invoice items".
Z vyfiltrovaného zobrazení zvolte podíly, které jsou akttivní. Klikněte na "Vytvořit položky dokladu"
![](/images/openolitor/task6_cz_5.jpg)
A new windows opens on the right side of the display:
Na pravé straně obrazovky se otevřené nové okno:
![](/images/openolitor/task6_cz_6.jpg)
Fill in the details as follows:
Zvolte podrobnosti:
- Title: Choose a title for example "invoice July"
- Number of deliveries: 1
- Název: zvolte název např. doklady za červen"
- Počet závozů: 1
{{% notice note %}}
Here we stumble upon the concept of balance/price per delivery. You may recall that when defining the subscription type we only had the option to set a price per delivery. If we collect money monthly, independent of the number of deliveries, we set the same price and treated "price per delivery" and "price per month" equivalent. Now for our invoices this means an invoice for 1 delivery equals an invoice for 1 month.
Zde se dostáváme k tématu bilací / cena za dodávku. Vzpomeňte si, když jsme určovali typ podílu měli jsme monžost stanovit cenu za dodávku. Pokud však vybíráme peníze měsíčně, bez ohledu na počet dodávek, stanovíme stejnou cenu a chováme se k "ceně za dodávku" a k "ceně za měsíc" jako k rovnocenným položkám. Nyní naše doklady znamenají, že v dokladu se 1 dodávka rovná dokladu za 1 měsíc.
{{% /notice %}}
Click "Create"
Klikěnte "Vytvořit"
![](/images/openolitor/task6_cz_7.jpg)
The invoice items were created and a button appears with the option to view the just created invoice items:
Doklady byly vytvořeny a objeví se tlačítko s možností zborazit pouze vytvořené doklady:
![](/images/openolitor/task6_cz_8.jpg)
Click " X show invocie items".
Klikněte " X zobrait položky dokladu".
We now select all just created invoice items and create invoices. It is also possible to go to the menu item Finances -> Invoice itmes and manually select the invoice items that we want to combine to invoices. The difference between invoice item and invoice is that multiple invoice items that belong to the same member will be combined to one invoice. This could be if we want to invoice several months, or if one member has more than one subscription.
Nyní vybereme všechny právě vytvořené položky dokladu a vytvoříme doklady. Je také možné přejít do menu Finance -> Položky dokladu a zvolit položky dokladu, které chceme spojit do odkladů. Rozdíl mezi položkou dokladu a dokladem je, že různé položky dokladu, které patří témuž podílníkovi se sjendotí do jednoho dokladu. To se stane v případě pokud vystavujeme doklad za více měsíců nebo podílník má více druhů podílu.
![](/images/openolitor/task6_cz_9.jpg)
The following window opens on the right side of the display:
Napravo se objeví toto okno:
![](/images/openolitor/task6_cz_10.jpg)
Now choose a title, an invoice date and a date due and click "Create"
Nyní zvolte název, datum a splatnost a klikněte na "Vytvořit"
![](/images/openolitor/task6_cz_11.jpg)
Again a button appears to go directly to the just created invoices:
Opět se objeví tlačítko, kterým se dostanete rovnou k vytvořeným dokladům:
![](/images/openolitor/task6_cz_12.jpg)
We now can filter the new invoices by payment type. In our case we want to filter all that pay via SEPA direct debit. Therefore, we select Direct debit. Select the filtered invoices by ticking the checkbox and choose in the menu the action "Create SEPA export file"
![](/images/openolitor/task6_cz_13.jpg)
{{% notice note %}}
The generated XML file can be send to your bank to process the direct debit payments.
{{% /notice %}}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment