Commit aa1266d7 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-5.cs.md

parent 1a057138
Pipeline #470 canceled with stages
---
title: "Lieferplanung erstellen"
title: "Nastavení plánu závozů"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 15
pre: "<b>5.</b> "
---
Go to menu item Deliveries -> Planning
Přejděte na Závozy -> Plánování
![](/images/openolitor/task5_cz_1.jpg)
The overview shows all planned deliveries and their current status. To generate a new delivery for the next Week click on the button „+ Neue Lieferplanung generieren“
Přehled zobrazuje všechny plánované závozy a jejich aktuální stav. K vytvoření nového závozu na další týden klikněte na "+ generoavt nový plán závozů"
![](/images/openolitor/task5_cz_2.jpg)
The following vie appears:
Objeví se následující okno:
![](/images/openolitor/task5_cz_3.jpg)
All subscription types that have been set to "Is planned regularly" will appear directly. It is possible to add other subscription types to the planning or delete ones you don't intend to plan.
Now you can add products from the product list on by drag and drop to the respective subscription types. For each subscription type and each distribution a separate box appears and can be filled with products. If there are more than one producer for a product you have to select one. The row in the box is marked in red as it is a mandatory field:
Všechny druhy podílů, kter émají nataveno "jsou plánovány pravidelně" se objeví rovnou. Je možné přidat další druhy podílů do plánování nebo smazat ty které nechcete plánovat.
Nyní můžete přidat produkty se seznamu produktů přetažením do daného druhu podílu. Pro každý druh podílu a každou distribuci se objeví samostatný boxík, který je možné naplnit produkty. Pokud jeden produkt dodává více dodavatelů musíte zvolit jen jednoho. Červně označená pole jsou povinná. :
![](/images/openolitor/task5_cz_4.jpg)
When all boxes are planned, you can click on "Planning Save"
Jakmile jsou všechny boxíky naplánovány klikněte na "Plánovní uložit"
![](/images/openolitor/task5_cz_5.jpg)
and then click "Delivery planning complete"
a potom na "Plánování závozů dokončeno"
![](/images/openolitor/task5_cz_6.jpg)
After completing the delivery planning, it is still possible to edit the content of the planned boxes. However, it is not possible to change the number of members for that planned date. I.e. for CSAs where cancellation is allowed, it would not be possible to considered further cancellation in the planning process afte the delivere planning was completed.
Po dokončení plánování závozů je stále možné upravovat obsah plánovaných podílů. Nicméně není možné již měnit počet členů na plánvoané datum. Tedy pro KPZ, kde je možné rušit odběry, nebude možné rušit podíly po té co bude proces plánování dokončen.
Now the following options appear in the menu:
Nyní se objeví následující menu:
![](/images/openolitor/task5_cz_7.jpg)
If you click "Settle delivery planning", the whole planning is closed and no modification is possible.
Pokud kliknete na "Zaúčtovat plán závozů" celo plánování bude dokončeno a nebudou možné úpravy.
If you click "Show depot deliveries", the program will switch to the menu item Deliveries -> Depot deliveries and selects the depot information for the just created delivery planning. Choose this option now:
Pokud kliknete na "Zobrazit výdejní místa" program se přepne do menu Dodávky -> Výdejní místa a vybere informaci o výdejním místě pro právě naplánované závozy. Nyní zvolte tuto možnost:
![](/images/openolitor/task5_cz_8.jpg)
Now select the rows by ticking the checkbox and select "Print delivery slipt"
Zvolte řádek kliknutím na zaškrtávací políčko a klikněte na "Tisk listu závozu"
![](/images/openolitor/task5_cz_9.jpg)
The following window appears on the right side of the display:
Na pravé straně obrazovky se objeví toto okno.
![](/images/openolitor/task5_cz_10.jpg)
Click "Create".
Klikněte na "vytvořit".
If more than on depot was selected, in stead of one pdf file, a zip file including multiple pdfs is generated and downloaded.
There is also the option to select individual templates or download the information as a JSON file by chosing "Date extract" from the Template drop down list.
Pokud bylo zvoleno více než jedno výdejní místo tak na místo jednoho pdf se stáhne zip soubor s více pdf soubory.
Je možné zvolit také jednotlivé šablony či stáhnout informaci jako JSON file zvolením možnosti "Výtah ze souborů" v rolovacím menu.
![](/images/openolitor/task5_cz_11.jpg)
The delivery slips and overvew of box contents includes required information for depots, members and suppliers.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment