Commit b26c31e5 authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-2.cs.md

parent 59f7f4b3
Pipeline #467 canceled with stages
---
title: "Add new subscription type"
title: "Přidat nový druh podílu"
date: 2019-04-27T02:35:11+02:00
weight: 12
pre: "<b>2.</b> "
---
Go to menue item Settings - > subscription type
Přejděte na Nastavení - > DRuh podílu
![](/images/openolitor/task2_cz_1.jpg)
Click on "Create a subscription type". A new view opens:
Klikněte na "Vytvořit druh podílu" a objeví se nové okno:
![](/images/openolitor/task2_cz_2.jpg)
Fill in the fields with red boardes as follows: F
Vyplňte pole s červeným okrajem takto:
- Name: choose a name for the subscription tpye
- delivery frequency: Weekly
- Price: Select a reference price
- Název: zvolte název typu
- Četnost závozů: týdně
- Cena: zvolte cenu
{{% notice note %}}
OpenOlitor currently only allows to set a price per delivery. Not a price per month as common in some initiatives. However, it is possilbe to enter the monthly price and generate monthly invoices by using the same logic. This means, even if if says you enter price per deliver and create invoices for x deliveries, we can replace "deliveries" by "months" without any impact.
Only when we use the automatic payment remindes option this plays a role. Assuming deliveries = months means that we pay 1 delivery/months but get 4-5 actual boxes delivered. OpenOlitor supports the concept of balances. Paying and invoice for 1 delivery increases your balance by 1. Getting one week delivered decreases your balance by 1. So if we set delivery=months on the financial side, your balance would constantly decrease. Until we can implement the concept of "price per month", there is a simple yet unintuitive workaround.
1. ignore the concept of balance
2. think price per delivery = price per months
3. set "credit balance minimum" to a large negative number, for example -1000.
OpenOlitor aktuálně umožňuje nastavit cenu pouze pro závoz. Ne cenu za měsíc, jak bývá časté. Nicméně, je možné vložit měsíční cenu a generovat měsíční faktury s využitím též logiky. To znamená, i když vložíte cenu za závoz a vytvoříte fakturu za X závozů, můžete nahradit slovo "závoz" slovem "měsíc" bez jakéhokoliv dopadu.
Pouze pokud používáte automatickou připomínku platby to hraje roli. Předpokládáme-li, že závozy = měsíce, znamená že platíme 1 závoz/měsíc, ale dostaneme 4-5 podílů. OpenOlitor stojí na systému bilancí. Platba a doklad za 1 závoz zvýší vaši bilanci o 1. Závoz na jeden týden sníží bilanci o 1. Takže, když nastavíme, že závoz=měsíc na finančí straně tak se vše bilance bude soustavně snižovat. Dokud nezavedeme pojem "cena za měsíc" existuje jednoduché, ale neintuitivní řešení.
1. ignorujte bilance
2. uvažujete o ceně za závoz jako ceně za měsíc
3. nastavte "minimální stav bilance" na výrazně negativní číslo například -1000.
{{% /notice %}}
- Contract period: 12 months
- Notice periode: 4 weeks
- Credit balance minimum: -1000 (see comment above)
- Is planned regularly: Yes
- Období dodávek: 12 měsíců
- Období upozornění: 4 týdny
- Minimální stav bilance: -1000 (viz výše)
- Pravidelnost: ano
Click on "create subscription type"
Klikněte na "vytvořit druh podílu"
After saving a new section appears: "
Po uložení se objeví nová sekce: "
![](/images/openolitor/task2_cz_3.jpg)
Now we need to generate a new "Distribution". This means to define how the subscription type can be delivered. In the delivery planning section, a weekly delivery is planned for each Distribution.
Nyní musíme vygenerovat novou "Distribuci". To znamená, definovat jak bude druh podílu zavážen. V sekci plánování závozů je naplánován týdenní závoz pro každou Distribuci.
Click on the plus sign in the right upper corner: ![](/images/openolitor/task2_cz_4.jpg) and a new row appears in the section "Distribution:
Klikněte na plus v pravém horním rohu: ![](/images/openolitor/task2_cz_4.jpg) a a objeví se nový řádek v sekci "Distribuce:
![](/images/openolitor/task2_cz_5.jpg)
Fill the fields as follows:
Vyplňte pole:
- Designation: give a name you like
- Delivery day: Chose a day
- Depots: Allocate one or more depots from where your members can collect their goods on that day.
- Označení: zvolte jakékoliv jméno
- Den závozu: zvolte den
- Odběrné místo: Přidělte jedno nebo více odběrných míst, kde mohou členové v daný den vyzvedávat podíly.
Click on "Save"
Klikněte na "Uložit"
![](/images/openolitor/task2_cz_6.jpg)
The next step is very important and a bit hidden. For this newly generate Distribution, we need to create "Delivery dates". This means, define the dates, on which this subscription type will be delivered. Only if delivery dates have been set, the subscription and distribution will appear on the delivery planning dashboard!
Další krok je velmi důležitý a trochu skrytý. Pro tuto nově vytvořenou distribuci potřebujeme vytvořit "Data závozů". To znamená definovat data, kdy bude tento druh podílu zavážen. Pouze když jsou data nastavena objeví se typ podílu na obrazovce plánování závozů!
To generate those dates, click on the Distribution Id:
Pro vytvoření datmů, klikněte na Kód distribuce:
![](/images/openolitor/task2_cz_7.jpg)
On the right side a window pops up.
Na pravé straně se objeví vyskakovací okno.
![](/images/openolitor/task2_cz_8.jpg)
You have the choice to either manually add dates by clickint on the + sign. Or you can generate dates automatically according to the previously definded delivery frequency and the chosen distribution date. To do so, click on the calculator.
Click on the calculator:
Můžete buď zadat data ručně kliknutím na +. Nebo můžete generovat data automaticky, podle dříve definovaných četností a zvoleného data distribuce. Pro tento krok kliněte na kalkulačku:
![](/images/openolitor/task2_cz_9.jpg)
Chose a duration from when until when the dates should be generated and click "generate delivery dates".
Zvolte dobu trvání od kdy se mají data generovat a klikněte na "generovat data závozů".
![](/images/openolitor/task2_cz_10.jpg)
Depending on how you selected your delivery frequency, weekly, biweekly or monthly dates will be generated.
V závislosti na tom jaké jste zvolili četnosti závozů se budou data generovat.
![](/images/openolitor/task2_cz_11.jpg)
It is also possible to add or delete dates manually after generating them automatically.
Data je také potom monžné přidávat ručně.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment