Commit da96d6ca authored by Jan Valeška's avatar Jan Valeška

Update task-8.cs.md

parent 118d59be
Pipeline #330 waiting for manual action with stages
in 3 minutes and 26 seconds
---
title: "Add income"
title: "Přidat příjem"
# date: 2019-04-27T13:49:38+02:00
weight: 18
pre: "<b>8.</b> "
---
**Income** means all money influx that is not related to regular payments by members. This can be subsidies, external funding or also other marketing channels if they are not mapped as different *activities*.
**Příjem** v aplikaci značí veškeré prostředky které vám přicházejí a nejsou spojeny s platbami od členů. Může se jednat o dotace či příjmy z prodeje mimo KPZ pokud nejsou zahrnuty v jiných *činnostech*.
Click on *Add income*
Klikněte na *Přidat příjem*
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_8_1.jpg)
The following dialog appears:
Objeví se následující dialog
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_8_2.jpg)
Enter the following:
VLože následující:
- Name: external funding
- Menge: 10000
- Set associated activity to : „CSA”
- Jméno: external funding
- Částka: 10000
- Zvolte činnost, do níž náklad spadá: „CSA”
Click on *Add*.
Klikněte na *Přidat*.
Income works similar to expenses. It can be associated to an activity which you can select in “Set associated activity to:”. It will not be shown in the pie chart however. The Pie chart only visualises costs. There are two places, where the income is considered.
First, it is shown in the overview of lower order activities which summarizes the income and the expenses of each activity :
Příjmy fungují podobně jako náklady. Lze je připojovat k činnostem prostřednictvím rolovacího menu "Zvolte činnost, do níž náklad/příjem spadá. Nicméně příjmy se nezobrazí v koláčovém grafu, který zobrazuje pouze náklady. Příjmy se zobrazují pouze na dvou místech. Jednak jsou zobrazeny v přehledu činností nižší úrovně, který shrnuje příjmy a náklady každé činnosti.
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_8_3.jpg)
And most importantly, it is considered in the calculation of the share per member:
A ještě podstatněji jsou zahrnuty do výpočtu podílu na jednoho člena:
![](/images/solidbase/cz/Solidbase_exercises_8_4.jpg)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment